DMIR SW-9 #21

[SW-9]

(Photo courtesy of Milt Spanton)