DMIR NW-2 #11

[NW-2]

(Photo courtesy of Milt Spanton)