MDC 40' Gondola

[MDC 40' Gondola]

Model & Photo by Milt Spanton